Bambusové čajové moře klasik

Bambusový tácek pod čajový šálek a konvičku. 

CZ: Čajové moře natural představuje podnos nebo podlévač, na kterém se tradičně připravuje čaj metodou Kung Fu Cha. V čajovnách čajové moře představuje praktický a estetický prvek a vyjma jeho obřadního využití je používán pro servírování rozličných čajů, nebo pokud si host přeje připravovat čaj sám např. V Gaiwanu / Kyusu nebo Yixingové konvicče / testeru.

Podoba čajového moře

Nejrozšířenějším tvarem čajového moře je obdélník nebo čtverec, ale setkáváme se také s oválnými, kruhovými, osmiúhelníkovými nebo nepravidelnými tvary. Nejčastěji se čajové moře skládá s hladiny a dna. Hladina je část, na které je rozloženo čajové náčiní a obsahuje několik otvorů pro odtok vody, tyto otvory často tvoří určitý obrazec. Dno je prostor pro zachycení veškeré vody - použité k oplachování / vyhřívání čajového náčiní, k nultému nálevu nebo kterou různými způsoby vylijeme v průběhu celého setkání s čajem.

Bambusové čajové moře

Vzhledem k faktu, že bambus je velmi rychle rostoucí rostlina, je ideální pro výroba mnoha předmětů, včetně čajového moře. K dalším přednostem bambusu totiž patří jeho stálost a odolnost vůči vodě. Nejrozšířenější v Číně je japonský bambus, který dosahuje výšky až 28 m a průměru 25 cm. Největším výrobcem je province Če-ťiang a Futian, která je známá jako rodiště čajového obřadu.

----------

EN: Tea Sea Natural is a tray or feeder that traditionally uses Kung Fu Cha tea. In the tea rooms the tea sea represents a practical and aesthetic element and, apart from its ceremonial use, it is used for serving different teas, or if the guest wishes to prepare the tea himself in eg gaiwan / kyusu or yixing teapot / tester.

Image of tea sea

The most widespread shape of the Tea Sea is a rectangle or square, but we also encounter oval, circular, octagonal or irregular shapes. Most often, the tea sea consists of levels and bottoms. The surface is the part on which the tea utensils are spread and comprises a plurality of water outlets, these holes often forming a pattern. The bottom is the space to collect all the water - used to rinse/heat the tea utensils, to the zero brine or which we pour out in various ways throughout the meeting with the tea.

Bamboo tea sea

Due to the fact that bamboo is a very fast-growing plant, it is ideal for making many items, including the tea sea. Other advantages of bamboo include its stability and water resistance. The most widespread in China is Japanese bamboo, which reaches a height of 28 m and a diameter of 25 cm. The largest producer is Zhejiang province and Futian, known as the birthplace of a tea ceremony.

499,00 Kč
Please select variants first